Centrum fetální medicíny ÚPMD
praktické informace

Diagnózy a spektrum prováděných intrauterinních výkonů:

 • Twin to twin syndrome (TTTS): LA, BPO
 • Selektivní růstová restrikce (sFGR – selective fetal growth restriction): BPO, LA
 • Twin reversed arterial perfusion (TRAP): RFA
 • Hrudní výpotky, obstrukce vývodných močových cest – aplikace fetoamniálních shuntů
 • Redukce vicečetných těhotenství
 • Fetální anemie – kordocentéza s možností intrauterinní transfuze
 • Fetální tumory, plicní sekvestrace – výběrově LA, RFA
 • Brániční hernie – výběrově intratracheální balónová obstrukce ve spolupráci s belgickým pracovištěm
 • Rozštěpové vady neurální trubice – výběrově ve spolupráci s belgickým pracovištěm
 • LA: laserová ablace placentárních spojek, BPO - bipolární okluze pupečníku, RFA - radiofrekvenční ablace

Výsledky našeho pracoviště

Nejčastější diagnózou pro kterou nitroděložně intervenujeme je transfuzní syndrom a selektivní růstové restrikce u vícečetných jednovaječných těhotenství. Krom spektra operovaných těhotných z České republiky provádíme čím dál více výkonů i u pacientek ze zahraničí. Ojedinělé velmi komplikované případy jsme pro maximální bezpečnost pro matku i plody měli možnost transportovat a řešit se spolupracujícím centrem v Leuvenu za asistence našich lékařů. Naše výsledky z hlediska úmrtnosti a nemocnosti dětí v souvislosti s operačními výkony jsou srovnatelné se světovými centry zabývající se dlouhodobě touto problematikou a byly opakovaně na konferencích prezentovány. Samozřejmostí je špičková následná kontinuální neonatologická péče našich pediatrů a úzká spolupráce našeho týmu s rodiči. Výsledkem je více než stovka narozených dětí bez významného psychomotorického postižení, jejichž naděje na přežití bez provedení nitroděložní operace by byla velmi malá.

Informace pro odesílající gynekology a zahraniční pacientky

 • Pojištěná těhotná si zajistí a vyplní formulář E112/S2: Žádost pojištěnce o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí EU (dostupný online na stránkách každé pojišťovny), doloží zdravotní dokumentací s vyjádřením doporučujícího odborného ošetřujícího lékaře ze specializovaného pracoviště (lékařskou zprávou) v dané zemi.
 • Jeden z údajů, které pojišťovna potřebuje je přibližná cenová kalkulace plánovaného výkonu včetně hospitalizace a transportu po výkonu. Přibližné náklady na celý proces provede vedoucí oddělení úhrad ÚPMD Ing. Paganová Zdenka zdenka.paganova@upmd.eu a takto vyplněný formulář elektronicky obratem odešle zpět pacientce či ošetřujícímu lékaři. Bude-li potřeba, jakkoliv pomůžeme s vyplněním žádosti. Tento S2 formulář těhotná předá své zdravotní pojišťovně, případně prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo odborného ošetřujícího lékaře.
 • Jakmile S2 formulář pojišťovnou potvrzený, má těhotná nárok na poskytnutí a úhradu plánované péče za podmínek daných předpisy státu.
 • V případě, že je výkon natolik akutní, že v dané situace nelze čekat na vyjádření pojišťovny k předschválení úhrady výkonu, výkon provedeme primárně na našem pracovišti se zpětným doplněním výše uvedených formalit.

Budoucnost našeho centra

S dalším rozvojem centra fetální medicíny plánujeme rozšíření spektra operačních výkonů o řešení dalších operačních technik u vrozených vývojových vad plodů v časných stádiích těhotenství. Klíčem a předpokladem udržení dosavadních výsledků a vysokého standardu našeho centra je pokračující spolupráce s vyspělými evropskými centry, důsledná analýza jednotlivých případů a kontinuální vzdělávání lékařů v rámci publikační činnosti spolu s aktivní účastí na odborných českých i zahraničních konferencích.

Historie

Projekt Vybudování Centra fetální medicíny byl podpořen prostřednictvím Operačního programu Praha pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Samotné Centrum fetální medicíny Ústavu pro péči o matku a dítě bylo slavnostně otevřeno v červenci 2012 a jeho cílem je provádění nitroděložních operačních výkonů ve spolupráci s jedním z největších evropských center v univerzitní nemocnici v belgickém Leuvenu. V tomto centru se ročně koncentrují stovky nitroděložních operací. Odborným patronem projektu a současně garantem kvality výuky našeho centra je profesor Jan Deprest, vedoucí belgického centra. Možnost této spolupráce a neustálé konzultace se osvědčila jako klíčová z hlediska úspěšnosti námi prováděných nitroděložních operačních výkonů, jejichž výsledky jsou srovnatelné s evropskými pracovišti s mnohaletými zkušenostmi.